Kobudo
Bo Jutsu Kihon Waza
Dai Ichi
Jodan Uchi                
Jodan Naname Uchi         
Chudan Yoko Uchi         
Gedan Yoko Uchi        
Chudan Kake-uke, Tsuki         
Dai Ni
Gedan Harai Uke, Jodan Naname Uchi  
Gedan Hane Uke Gedan Nukibo        
Sunakake
Gedan Osae Uke
Gyaku Uchi, Gyaku (Jodan) Tsuki
Dai San
Gedan Yoko Uke, Jodan Naname Uchi         
Jodan Naname Uchi, Jodan Nukibo            
Chudan Nagashi Uchi, Gedan Uke, Jodan Naname Uchi
Gedan Yoko Uke, Gedan Osae Uke, Jodan Naname Uchi
Gorenda
Kata
Shushi No Kon
Choun No Kon
Sakugawa No Kon
Chikin No Kon
Shishi No Kun
Sai Jutsu Kihon Waza
Jodan Mawashi Uchi
Jodan Uke
Chudan Tsuki
Chudan Harai Uke
Gedan Harai Uke        
Gedan Uke
Chudan Tsuki, Jodan Mawashi Uchi, Gedan Uke
Chudan Tsuki, Gedan Harai Uke, Jodan Nuki, Gedan Uke
Chudan Tsuki, Chudan Hari Uke, Gedan Harai Uke, Kote Uchi, Gedan Uke
Chudan Tsuki, Chudan Harai Uke, Mawashi Kote Uchi, Gedan Uke
Kata
Ni Cho Sai
San Cho Sai
Shinbaru No Sai
又吉 古武道
Syllabus
Tunkwa Jutsu Kihon Waza
Jodan Yoko Uchi        
Jodan Uke                
Chudan Tsuki        
Chudan Nuki                                
Gedan Yoko Uchi        
Gedan Uke        
Ue Uchi, Jodan Mawashi Uchi        
Chudan Tsuki, Gedan Harai Uke, Gedan Harai Uke, Jodan Uchi
Chudan Tsuki, Gedan Harai Uke, Jodan Yoko Uchi, Jodan Uchi
Chudan Tsuki, Nikai Mawashi Uchi
Kata
Tunkwa Di Ish
Tunkwa Di Ni

Nunchiyaku
Kata
Matayoshi No Nunchiyaku

Eku (Oar)
Kata
Chikinakachu Nu Ekuei

Kama (Irana)
Kata
Kama Nu Te
2012 © Goju Ryu Australia, Okinawa Goju Ryu Ryusyokai Numurkah. All rights reserved
Scott Butler
Yon Dan
4th Dan
Corey Powell
Ni Dan
2nd Dan